Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo  Nr. 127  „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu,  paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą)  gyventojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,32 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • abonentams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)  – 4,64 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis uždarosios akcinės bendrovės "Sūduvos vandenys" veiklos teritorijoje taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d.

 Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

Atsisakius įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas/ abonentas informavo, kad atsisako įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) vartotojo/ abonento suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Atlikus tam tikrus veiksmus, taip apskaičiuotas suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis yra neperskaičiuojamas.

Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.

Informacija apie geriamojo vandens suvartojimo normas

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo  Nr. 127  „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu,  paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) gyventojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,32 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • abonentams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)  – 4,64 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis uždarosios akcinės bendrovės "Sūduvos vandenys" veiklos teritorijoje taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d.

Vartotojų ir abonentų pareigos eksploatuojant namo vidaus tinklus
Informuojame, kad, vadovaujantis vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172, ABONENTAS privalo reguliariai apžiūrėti savo balanse esantį vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti vandens nutekėjimą, užsikimšimus, periodiškai atlikti jo profilaktiką bei kartą per 2 metus išplauti savo objekto vidaus tinklą ir surašyti aktą su TIEKĖJO atstovu.
Informacija dėl nuotekų transportavimo (išvežimo)

Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, dėl nuotekų transportavimo (išvežimo) paslaugos gali kreiptis į:

UAB „Eco service” tel. +370 343 71748, Vasaros g. 16, Marijampolė.

Dainius Asipavičius (ATVR kodas REOBJ0015781) , tel. +370 685 41 042

Laimutis Augustinavičius (ATVR kodas REOBJ0015794), tel. +370 682 62 958

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-22