Informacija apie vandenį

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: (8 343) 91 942
    Tel.: (8 343) 92 894
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Informacija apie geriamąjį vandenį

Bendrovės Geriamojo vandens kokybės laboratorija pagal patvirtintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, suderintą su Marijampolės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Pagal šį planą 2019 m. buvo paimti 1182 mėginiai ir nustatytos 4306 analitės, iš jų 1472 mikrobinių rodiklių. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Marijampolės mieste bei Daugirdų, Riečių, Gudelių, Šventragio, Igliaukos, Igliškėlių, Gustabūdžio, Šunskų, Tursučių, Buktos, Želsvos, Gavaltuvos, Sasnavos, Barštinės, Smilgių, Meškučių, Svetlicos, Liudvinavo, Kūlokų, Užgirių, Tautkaičių, Patašinės, Balsupių, Naujienos, Daukšių, Padovinio, Putriškių, Vaitiškių, Gyviškių ir Katiliškių gyvenvietėse pasirinkti 45 buolatinės ir periodinės programinės priežiūros taškai, tame tarpe kontroliuojamos Marijampolės miesto vandenvietė Nr. 1, Marijampolės miesto vandenvietė Nr. 2 bei Gudelių, Šventragio, Igliškėlių, Šunskų, Tursučių, Želsvos, Gavaltuvos, Sasnavos, Meškučių, Liudvinavo, Tautkaičių, Naujienos, Padovinio ir Gyviškių vandens ruošyklas. Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, nustatomi šie geriamoj vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektros laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonis, kvapas. Vykdant periodinę programinę priežiūrą Geriamojo vandens kontrolės laboratorijoje papildomai nustatoma: žarninių enterokokų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, nitritas, nitratas.
Minėtose vandenvietėse bei vandens ruošyklose paruoštas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal cheminius (toksinius) rodiklius. Mikrobiologinės taršos atvejų Marijampolės miesto bei Daugirdų, Riečių, Gudelių, Šventragio, Igliaukos, Igliškėlių, Gustabūdžio, Šunskų, Tursučių, Buktos, Želsvos, Gavaltuvos, Sasnavos, Barštinės, Smilgių, Meškučių, Svetlicos, Liudvinavo, Kūlokų, Užgirių, Tautkaičių, Patašinės, Balsupių, Naujienos, Daukšių, Padovinio, Putriškių, Vaitiškių, Gyviškių ir Katiliškių gyvenvietėse geriamajame vandenyje nerasta.

UAB „Sūduvos vandenys“ vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros kokybės rodikliai ir parametrai Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų vietovių vartojimo vietose 2019 metai

Marijampolės savivaldybės programinės priežiūros duomenys

UAB „Sūduvos vandenys“ vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros kokybės rodikliai  Marijampolės miesto ir Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų vietovių vartojimo vietose 2020 metų.


Dėl leidimo UAB „Sūduvos vandenys“ laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento 2020-06-17 raštą Nr. 41S(41.5)-758 „Dėl leidimo UAB „Sūduvos vandenys“ laikinai nukrypti nuo kokybės rodiklių suderinimo“ bei į UAB „Sūduvos vandenys“ 2020-03-31 raštą Nr. 2-14-137 „Dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių“:
1. Leidžiu UAB „Sūduvos vandenys“ laikinai nukrypti nuo teisės aktų reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandenvietėse pagal pridedamą priedą.
2. Įpareigoju UAB „Sūduvos vandenys“:
2.1. Iki priede numatytų terminų vandenvietėse įrengti nugeležinimo įrenginius.
2.2 Apie leidimą laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandenvietėse, nurodytose priede, iš anksto informuoti geriamojo vandens vartotojus.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d.  įsakymo Nr. DV-902 priedas

Geriamojo vandens kokybės gerinimo priemonių išlygos taikymo planas

Eilės Nr.

Vandenvietė

Numatomos priemonės neatitikimams šalinti

Leidimo laikinai nukrypti  taikymo terminas

1

Gudelių k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai atlikti, vyksta amonio šalinimo procedūros

2020-07-31

2

Šunskų k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai atlikti, vyksta amonio šalinimo procedūros

2020-07-31

3

Tursučių k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai atlikti, vyksta amonio šalinimo procedūros

2020-07-31

4

Marijampolės I

Vandens ruošyklos 1-mo filtro įkrovos keitimas

2020-12-31

5

Liudvinavo

Vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija

2020-12-31

6

Balsupių

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2020-12-31

7

Daukšių k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2020-12-31

8

Kūlokų k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2020-12-31

9

Putriškių k.

Prijungimas prie Padovinio tinklų.

2021-12-31

10

Barštinės k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2021-12-31

11

Smilgių k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2021-12-31

12

Vaitiškių k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2021-12-31

13

Igliaukos

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2022-12-31

14

Patašinės

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai

2022-12-31

15

Prodobolės (Užgirių)

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2022-12-31

16

Daugirdų

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2023-12-31

17

Buktos

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2023-12-31

18

Katiliškių

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai

2024-12-31

19

Riečių

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai

2024-12-31

20

Svetlicos k.

Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statybos darbai.

2024-12-31

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-12