Įvykdyti projektai

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: +370 635 00 007
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

ŠUNSKUOSE BAIGTAS VANDENTVARKOS PROJEKTAS

Užbaigtas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Šunskuose)“, kurio vertė 1.109.000,0 Eur. Iš kurių: 1.032.000,0 Eur ES investicinių fondų lėšos, 54000,0 Eur Marijampolės savivaldybės  biudžeto lėšos ir 23000 Eur UAB "Sūduvos vandenys" lėšos.

1. Rangos sutartis  Nr. SV-12/2013 „Nuotekų valymo įrenginių statyba Šunskuose“.

Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2015-06-18 (Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-40-150618-00046). Pastatyta Nuotekų perpumpavimo stotis ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai 100m3/d našumo. Atliktų darbų vertė 432.000,0 Eur.

2. Rangos sutartis Nr. SV-12/1/2013 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šunskuose“.

Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2015-06-30 (Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2-16-18). Pastatyta 1,61 km vandentiekio tinklų, 6,25 km nuotekų tinklų ir 3 nuotekų perpumpavimo stotys. Atliktų darbų vertė 677000,0 Eur.

AR NORIME GERTI ŠVARESNĮ VANDENĮ ?

Investicijomis skatinama švara

Pastarąjį dešimtmetį į vandentvarkos ūkį Lietuvoje investuotos daugiamilijoninės lėšos. Nauji vandens tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai pirmiausia pradėti kloti didesniuose miestuose, o dabar pereinama prie mažesnių ir netgi kaimo vietovių. Lietuvos siekis – kad vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugos būtų teikiamos 95 proc. gyventojų, tačiau šiandien dar nemažai Lietuvos gyventojų vartoja šachtinių šulinių vandenį. Bet padėtis sparčiai keičiasi. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę vandentvarka tapo prioritetine aplinkosaugos sritimi: tai buvo didžiausia šalies ekologinė problema, nes į aplinką ir Baltijos jūrą patekdavo milžiniški kiekiai nevalytų nuotekų.
Nustatyta, kad šalyje yra apie kelis šimtus tūkst. nuotekų surinkimo duobių, tačiau tik nedidelė dalis tokių duobių savininkų yra sudarę sutartis nuotekoms išvežti. Neretai tie, kurie nesijungia prie tinklų, nuotekas yra nukreipę į drenažo sistemas, lietaus kanalizaciją arba turi nesandarias išgriebimo duobes. Jei toliau niekas nesikeis, nedideliuose ir tankiai apgyvendintuose sklypuose šalia miestų bei mažose gyvenvietėse išliks ekologinės taršos grėsmė.

Pastaraisiais metais Marijampolės savivaldybės gyventojus, pasiekė didelės investicijos iš Europos Sąjungos  vandentvarkos infrastruktūros plėtrai. Šiuo metu  baigiamas įgyvendinti trečiasis iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas vykdomas Marijampolės savivaldybėje – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)“.  Šios investicijos suteikia realią galimybę savivaldybės  gyventojams pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu.

Gavus Europos Sąjungos paramą buvo pastatyti modernūs šiuolaikiški nuotekų valymo įrenginiai Igliaukos, Liudvinavo ir Sasnavos seniūnijose. Sasnavos seniūnijoje nutiesta 0,77 km vandentiekio ir 1,73 km nuotekų tinklų Didvyrių, Žaliosios ir Sūduvos gatvėse. Liudvinave nutiesta 3,3 km vandentiekio ir 5,5 km nuotekų tinklų Liepų, Sūduonios, Ūkininkų, Vasaros, Vytauto, Birutės, A. Juozapavičiaus, Ežero, Kęstučio gatvėse. 
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" 3 prioriteto priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

UŽBAIGTAS NEMUNO VIDURUPIO BASEINO VANDENTVARKOS ŪKIO PLĖTROS ETAPAS

II ETAPAS  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE 

Etapas įgyvendinamas pagal  Europos Sąjungos  struktūrinės  paramos  Lietuvai  2007-2013 metų Sanglaudos fondo skatinimo veiksmų programos  3-čio prioriteto  „Aplinka ir darnus vystymasis“  priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  sistemų renovavimas ir plėtra“.  Projektai finansuojami  ES Sanglaudos fondo, LR Valstybės biudžeto ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Užbaigus II etapą įgyvendinti sekantys projektai:

1. „Marijampolės nuotekų valyklos rekonstrukcija“, Rangos sutartis Nr. As-296. Darbus vykdė UAB „Arginta“ ir UAB „Sumeda".  Darbai baigti 2011-04-29 (Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-802).

Įgyvendinus projektą atlikta:

1.1.  Pastatyta naujas smėliagaudės pastatas ir dumblo saugojimo aikštelė.

1.2.  Rekonstruota pagrindinis gamybinis pastatas, dumblo cechas, du pirminiai radialiniai sėsdintuvai, keturi antro laipsnio radialiniai sėsdintuvai, keturios dumblo paskirstymo kameros, nuotekų paskirstymo kamera.

1.3.  Pastatyti reikiami  inžineriniai tinklai bei TP-80 ir TP-81 pakeista elektros įranga.

Atliktų darbų vartė – 12,698 mln.Lt. 

2. „Marijampolės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra I, II, III dalys“, Rangos sutartis Nr. AS-476. Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2011-04-26 (Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1860).

Įgyvendinus projektą atlikta:

2.1. Pastatyta  12,2 km vandentiekio tinklų, 11,07 km nuotekų tinklų bei 3 nuotekų perpumpavimo stotys.

Atliktų darbų vertė – 6,69 mln.Lt. 

3. „Sasnavos gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, Rangos sutartis

Nr. AS-683. Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2012-06-27 (Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-388).

                      Įgyvendinus projektą atlikta:

                      3.1. Pastatyta 0,77 km vandentiekio tinklų ir 1,73 km nuotekų tinklų.

                      Atliktų darbų vertė – 0,67 mln.Lt.

                      4. „Vandentiekio ir nuotekų tinklai ir siurblinės Liudvinave“, Rangos sutartis

Nr. AS-1122. Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2012-11-21 (Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2-16-86).

                      Įgyvendinus projektą atlikta:

                      4.1. Pastatyta 3,56 km vandentiekio tinklų ir 5,25 km nuotekų tinklų, bei  5 nuotekų perpumpavimo stotys.

                      Atliktų darbų vertė – 4,67 mln.Lt.

5. „Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, rangos sutartis Nr. 847. Darbus vykdė UAB „Arginta“ ir UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2013-06-28 (Statybos užbaigimo  aktas  Nr. SUA-40-130628-00060).

Įgyvendinus projektą atlikta:

5.1. Rekonstruota pūdymo įrenginys su dviem fermentatoriais, dumblo siurblinė.

5.2. Naujai pastatyta dujų generatorinė, katilinė, transformatorinė TP-81,  džiovinimo įrangos pastatas, džiovinto dumblo sandėliavimo aikštelė su stogine, pūdomo dumblo homogenizacijos talpa, sutankinto atvežto dumblo priėmimo punktas, nusausinto dumblo priėmimo punktas, techninio vandens siurblinė, dujų kaupimo talpykla, dujų deginimo žvakė, bei reikiami inžineriniai tinklai.

Atliktų darbų vertė – 25,96 ml.Lt. 

6. „Sasnavos, Igliaukos ir Liudvinavo nuotekų valymo įrenginių statyba“, rangos sutartis Nr. AS-1138. Darbus vykdė Per Aarsleff A/S filialas. Darbai  baigti 2013-07-25 (Statybos užbaigimo aktai Nr. SUA-40-130725-00066, Nr. SUA-40-130725-00067, Nr. SUA-40-130725-00068, Nr. SUA-40-130725-00069).

Įgyvendinus projektą atlikta:

6.1. Pastatyta  trys nuotekų valyklos, nuotekų perpumpavimo siurblinė, bei 0,46 km nuotekų  tinklų.

Atliktų darbų vertė -  4,43 mln.Lt.

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS
(2004/LT/16/C/PE/002)

Sanglaudos fondo tikslas – teikti finansinę paramą ES šalių ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti. Fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtros projektai. Parama skiriama iš anksto su Europos Komisija suderintiems projektams įgyvendinti. Jie turi atitikti ilgalaikius Lietuvos tikslus ir ES politikos gaires transporto ir aplinkosaugos srityse. Finansuojami projektai turi teigiamai veikti aplinką, tinkamų kompensuoti išlaidų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 10 milijonų eurų. Sanglaudos fondas gali padengti iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Nemuno vidurupio I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004-2009 metai. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. sausio mėnesį. Projektas vykdomas 12 savivaldybių – Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse. 

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto vertė – 220 961,9 tūkst. Lt be PVM. ES paramos dalis šiame projekte sudaro 80 proc., likusią dalį finansuoja Lietuvos Respublika. 

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto užsakovas – LR Finansų ministerija; už projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę atsakinga - Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos; projekto galutiniai paramos gavėjai – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės; Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.

Pagrindiniai projekto tikslai:

· Įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui;

· Įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus;

· Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;

· Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačių mažinant taršą tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;

· Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požemio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;

· Išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;

Marijampolės savivaldybės dalyvavimas Projekte

Marijampolės projekto I komponentas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Marijampolės mieste ir Puskelniuose“:

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Marijampolės mieste 

1.1. Vandentiekio tinklai (11,98 km) Žvyryno g., Antakalnio g., Kapų g., Vienybės g., Draugystės g.(Mokolų gyv.), Punsko g., Suvalkų g., Naugarduko g., Vytenio g., Varpo g., Knygnešių g., S.Nėries g., J.Biliūno g., Piliečių g., Tarpučių g., Pakalnės g., Užtvankos g., Upės g., Tatarės g., Pabaigų g., Daržininkų g., Karklų g., Tarpučių sk., Laikštės g., Sasnavos g., Žemaitės g., Trakų g., Alytaus g., Birštono g., Telšių g.

1.2. Nuotekų tinklai (15,41 km) S.Nėries g., J.Biliūno g., Piliečių g., Daukanto g., Vytenio g.,J.Janonio g., A.Gustaičio g., Aišbės g., Knygnešių g., Varpo g., Kapų g., Antakalnio g., Vienybės g., Žvyryno g., Civinskio g., Punsko g., Naugarduko g., Suvalkų g., Ąžuolų g., (Mokolų gyv.), Spaudos g., Sodininkų g., Daržininkų g., Pabaigų g., Tatarės g., Upės g., Tarpučių sk., Užtvankos g., Pakalnės g., Tarpučių g., Laikštės g., Sasnavos g., Žemaitės g., Kybartų g., Varėnos g., Trakų g., Alytaus g., Birštono g.

1.3. Nuotekų perpumpavimo siurblinės Gedimino g., Telšių g., Sasnavos g., Užtvankos g.

2. Vandentiekio (6,113 km) ir nuotekų (7,56 km) tinklų plėtra Puskelnių gyv. ir pajungimas prie Marijampolės miesto tinklų. 1 vandens kėlimo stotis ir 1 nuotekų perpumpavimo siurblinė.

Tinklų plėtra: Sodų g., Draugystės g., Taikos g., Gėlių g., Darbininkų g., Plytinės g., Beržų g., Kauno g.

I komponento vertė 22019,05 t.Lt. Projektą ruošė UAB „SWECO BKG“. Statybos darbus vykdė UAB „Sumeda“ ir UAB „Statybos ritmas“. Darbai baigti 2008-05-27 ir Valstybinės komisijos 2008-06-27 aktu Nr. 007 objektas kaip linijinis inžinerinis statinys pripažintas tinkamu naudoti.

Marijampolės projekto II komponentas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Netičkampyje“.


1. Narto ir Netičkampio gyv. pajungimas prie Marijampolės miesto vandentiekio (6,36 km) ir nuotekų (6,40 km) tinklų.

2. 1 vandens kėlimo st. ir 1 nuotekų perpumpavimo siurblinė.

II komponento vertė 6.329,8 t.Lt. Projektą ruošė UAB „SWECO BKG“.

Statybos darbus vykdė UAB „Šilna“ ir UAB „Žemkasta“. Darbai baigti 2008-06-19 ir Valstybinės komisijos 2008-07-11 aktu Nr. STN-41-009 objektas kaip linijinis inžinerinis statinys pripažintas tinkamu naudoti.

MARIJAMPOLĖS PROJEKTO III KOMPONENTAS

"Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas į Balsupius" (I dalis)

1. Skaisčiūnų gyv. pajungimas prie Marijampolės miesto vandentiekio (1,94 km) ir nuotekų (1,66 km) tinklų.
III komponento vertė 1.591,3 t.Lt.
Projektą ruošė UAB "SWECO BKG". 
Statybos darbus vykdė UAB "Žemkasta".
Darbai baigti 2008-09-05 ir Valstybinės komisijos 2008-09-05 aktu 
Nr. STN-41-080905-013 objektas kaip linijinis inžinerinis statinys pripažintas tinkamu naudoti.\

MARIJAMPOLĖS PROJEKTO IV KOMPONENTAS


"Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Kumelinių kaime" (I etapas)

1. Kumelionių gyv. prijungimas prie Marijampolės miesto vandentiekio (2,58 km) ir nuotekų (1,52 km) tinklų.
2. Viena vandens kėlimo stotis ir viena nuotekų perpumpavimo siurblinė.
IV komponento vertė 1.043,3 t.Lt.
Projektą ruošė UAB "SWECO BKG".
Statybos darbuss vykdė UAB "Žemkasta".
Darbai baigti 2009-09-14 ir Valstybinės komisijos 2009-02-24 aktu
Nr. PTN-40-091229-00051 objektas kaip linijinis inžinerinis statinys pripažintas tinkamu naudoti.
Marijampolės projekto visą 4 komponentų statybos techninę priežiūrą vykdė VšĮ "Projektų vadybos grupė".

Nuotekų perpumpavimo stoties statyba

Nuotekų tinklų statyba Marijampolės mieste

3-čio pakėlimo vandens siurblinės statyba

Užbaigtas Nemuno vidurupio baseino investicinio projekto, I-as investicinis paketas 

I-as investicinis paketas (2005-2009 m): 
- Biudžetas pagal EK memorandumą (28.927,7 t.Lt)
- Fiziniai indikatoriai pagal memorandum? (V - 28,76 km; N -29,5 km; NS - 6 vnt.; VS - 1 vnt.)

Įgyvendinus I paketo projektą pastatyta ( V - 29 km; N- 32,4 km; NS - 7 vnt.; VS - 3 vnt.). 
Atliktų darbų vertė 30,52 mln.Lt.

Projektavimo darbus vykdė UAB "SWECO BKG".
Sutartis pasirašyta 2005-07-11.
Techninę paramą vykdė UAB "HIDORA" ir UAB "ARGINTA".
Sutartis pasirašyta 2005-12-06.
Statybos techninę priežiūrą vykdė Všį "Projektų vadybos grupė".
Sutartis pasirašyta 2006-09-26.

Projektas pagal pirkimus suskirstytas į keturis komponentus:

Statybos darbai pradėti 2007-02-26.
1-as komponentas "Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Marijampolės mieste ir Puskelniuose", Rangos sutartis Nr. V/2006/M29. Darbus vykdė UAB "Sumeda" ir UAB "Statybos ritmas". Darbai baigti 2008-06-27 ir objektas komisijos pripažintas tinkamu naudoti.
Pastatyta: 18,1 km vandentiekio tinklų ir 22,8 km nuotekų tinklų, 5 nuotekų perpumpavimo stotys ir 1 geriamo vandens trečio kėlimo stotis.
Atliktų darbų vertė 22,018 mln.Lt.
2-as komponentas "Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Netičkampyje",
Rangos sutartis Nr. 13-991. Darbus vykdė UAB "Šilna" ir UAB "Žemkasta".
Darbai baigti 2008-07-11 ir objektas komisijos pripažintas tinkamu naudoti.
Pastatyta: 6,36 km vandentiekio tinklų ir 6,4 km nuotekų tinklų, 1 nuotekų perpumpavimo stotis ir
1 geriamo vandens trečio kėlimo stotis.
Atliktų darbų vertė 5,87 mln.Lt.
3-čias komponentas "Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas į Balsupius (I dalis)",
Rangos sutartis Nr. AS-955. Darbus vykdė UAB "Žemkasta".
Darbai baigti 2008-09-05 ir objektas komisijos pripažintas tinkamu naudoti.
Pastatyta: 1,94 km vandentiekio tinklų ir 1,66 km nuotekų tinklų.
Atliktų darbų vertė 1,59 mln.Lt.
4-as komponentas "Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas į Kumelionis (I etapas)",
Rangos sutartis Nr. AS-1119. Darbus vykd? UAB "Žemkasta".
Darbai baigti 2009-12-24 ir objektas komisijos pripažintas tinkamu naudoti.
Pastatyta: 2,58 km vandentiekio tinklų, 1,52 km nuotekų tinklų, 1 nuotekų perpumpavimo stotis
ir 1 geriamo vandens tre?io k?limo stotis.
Atliktų darbų vertė 1,043 mln.Lt.
Statybos darbai baigti 2009-12-24.

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO VANDENTVARKOS ŪKIO PLĖTROS II ETAPAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE
2009 m. gruodžio 9 d. UAB "Sūduvos vandenys" (Projekto vykdytojas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) pasirašė projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje" finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 26.700.000,00 litų. 80 procentų minėtos sumos sudaro ES fondų lėšos, 10 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 10 procentų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto tikslas - įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui bei išplėsti vandentvarkos teikiamas paslaugas. Projekte numatoma:

1. Rekonstruoti Marijampolės miesto nuotekų valyklą, paruošiant ją sekančio projekto "Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba" įgyvendinimui.

2. Išplėsti Marijampolės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastatant 11,6 km vandentiekio tinklą ir 11,1 km nuotekų tinklų. Tinklų plėtra apima:

I dalis - Tarpučių g. Mikalinės g., Gumbinės g., Stalupėnų g., Romuvos g., Įsručio g.

II dalis - Gedimino g., Aukštaičių g., Sūduvos g., Lazdynų g., Lino g. bei Sasnavos skg. Ir Gedimino skg.

III dalis - Vasaros g., Ašmenos g., Vištyčio g., Vygrių g., Naručio g., Trakiškių g., Šaulių g., Vinčų g., Kalvių g., Pašto g., Maironio g., Liepynų g., Žilvino g., Artojų g.
Projekto įgyvendinimo pradžia 2009 m. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2012 m."

Projekto "Marijampolės nuotekų valyklos rekonstrukcija" Rangos sutartis Nr. AS-296
pasirašyta 2009-10-19

Darbus vykdo UAB "Arginta" ir UAB "Sumeda".

Projekto darbų vertė 12,585 mln.Lt.

Darbų atlikimo terminas 18 mėnesių.

Projekto "Marijampolės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, I, II, III dalys" Rangos sutartis Nr. As-476, pasirašyta 2010-06-17.

Darbus vykdo UAB "Sumeda".

Projekto darbų vertė 6,569 mln.Lt.

Darbų atlikimo terminas 24 mėnesiai.

EUROPOS SĄJUNGOS 2007-2013 METŲ STRUKTŪRINĖ PARAMA DUMBLO TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMUI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

2010 m. liepos 20 d. Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" (projekto vykdytojas) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) pasirašė Projekto "Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba" Finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 28.295.500,00 litų. Šios sumos 80 procentų sudaro ES fondų lėšos, 10 procentų Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšos ir 10 procentų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas - įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus "Dumblas, susidaręs valant nutekamuosius vandenis, jei tik įmanoma, turi būti panaudojamas. Jo šalinimo būdai privalo iki minimumo sumažinti aplinkai daromą neigiamą poveikį". 

Projekte numatoma sukurti nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Marijampolėje, kurie apdorotų nuotekų dumblą, susidarantį Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio nuotekų valymo įrenginiuose. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatyta pūdytuvas su sausinimo įranga, du generatoriai, džiovinimo įrenginys ir išdžiovinto dumblo saugojimo aikštelė.

Projektu siekiama:
- iki minimumo sumažinti dumblo tūrį;
- išgauti biodujas ir jas panaudoti tolimesniame dumblo utilizavimo procese;
- stabilizuoti apdirbtą dumblą;
- sumažinti grunto ir požeminio vandens taršą.
Projekto įgyvendinimo trukmė 41 mėnesis.

Informacija apie projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje".

2009 m. gruodžio 9 d. buvo pasirašyta projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje", projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-020, finansavimo ir administravimo sutartis.
Sutartį pasirašė LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB "Sūduvos vandenys".
Pagal sutartį parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".
Projekto vykdytojui, UAB "Sūduvos vandenims", projekto įgyvendinimui skiriama 24 614 491,00 Lt. suma projekto išlaidoms finansuoti, kurią sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos - 22 023 491,95 Lt.; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 2 590 999,05 Lt. ir projekto partnerio, t. y. Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos - 2 085 509,00 Lt. 

Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Marijampolės aglomeracijoje. Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Marijampolės miesto gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovė ir biologinį produktyvumą. Projektas prisideda prie regionų skirtumų mažinimo.
Projektui įgyvendinti buvo pasirašytos dvi rangos darbų sutartys: 

2009 m. spalio 19 d. pasirašyta projekto "Marijampolės nuotekų valyklos rekonstrukcija" rangos darbų sutartis, kurios vertė 12 585 729,98 Lt (be PVM), darbus vykdo UAB "Arginta". įgyvendinant sutartį Marijampolės mieste bus rekonstruota nuotekų valykla pagal modernias nuotekų valymo technologijas.

2010 m. birželio 17 d. pasirašyta projekto "Marijampolės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, I, II, II dalys" rangos sutartis, kurios vertė 6 569 140,49 Lt (be PVM), darbus vykdo UAB "Sumeda". Bus naujai paklota 11,562 km. vandentiekio tinklų, 11,009 km. nuotekų tinklų.
2010 m. rugsėjo 17 d. pasirašyta paslaugų sutartis "Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo pasaugos, įgyvendinant projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje", kurios vertė 291 500 Lt (be PVM), paslaugas vykdo UAB "Grontmij | Carl Bro".

Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių statyba Marijampolėje

2010-07-20 pasirašius projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-041 "Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba" finansavimo ir administravimo sutartį tarp LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros ir projekto vykdytojo UAB "Sūduvos vandenys", pradėtas vykdyti ES Sanglaudos fondo remiamas aplinkosauginis projektas. Per daugiau nei dvejus metus Marijampolėje bus pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose bus apdorojamas ne tik šio miesto, bet ir Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių, Kazlų Rūdos nuotekų valyklose susidaręs dumblas.

Lietuvoje iki 2005 metų nebuvo dumblo tvarkymo strategijos, todėl apie 90 procentų nuotekų valyklose susidariusio dumblo buvo kaupiama dumblo sausinimo aikštelėse. Dumblo sausinimo aikštelės yra atviros ir užima dideles teritorijas, be to jose esantis dumblas skleidžia nemalonų kvapą. Po metų sausinimo dumblo kiekis sumažėja, bet jo tolesnis panaudojimas dėl keliamų reikalavimų yra ribotas, todėl dumblo kiekiai nuotekų valyklose kas metai didėja.

Siekiant išspręsti nuotekų dumblo tvarkymo problemą, 2006 metais buvo parengta galimybių studija "Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje", kurioje buvo numatyta, panaudojant ES Fondo lėšas, pastatyti 10 regioninių dumblo apdorojimo įrenginių. 

Įgyvendinant Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektą, numatyta pastatyti ir sumontuoti dumblo pūdytuvą su sausinimo įranga, du dujų generatorius, dumblo džiovinimo įrenginį bei džiovinto dumblo saugojimo aikštelę. 

Įgyvendinant projektą siekiama:

1. Sumažinti dumblo tūrį 75-80 procentų.

2. Pūdymo proceso metu išgauti biodujas, kurios bus naudojamos elektros energijos gamybai ir mažins dumblo džiovinimo energetines sąnaudas.

3. Stabilizuoti dumblą, kas leis išplėsti jo tolesnio panaudojimo galimybes.

4. Sumažinti grunto ir gruntinio vandens taršą;

5. sumažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Darbai bus matomi pavasarį

Projekto "Marijampolės dumblo įrenginių statyba" darbų sutartis su rangovu pasirašyta š.m. rugsėjo 14 d. Viešūjų pirkimų konkursą laimėjo ir darbus atliks UAB "Arginta" kartu su UAB "Sumeda". 
Viso projekto vertė - 26.868.150,4 litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 80 procentų, LR valstybės biudžetas - 10 procentų ir Marijampolės savivaldybės administracija 10 procentų. Rangos sutarties darbai pradėti 2010 metų spalio 4 dieną. Šiuo metu yra atliekami projektavimo darbai, statybos prasidės kitų metų birželio mėnesį. 2013 metų sausio mėnesį planuojama baigti visus rangos sutarties darbus. 
2011 metų gegužės mėnesį yra numatomas susitikimas su bendruomene projekto įgyvendinimo aptarimui. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo, projektą administruoja ir viešina Všį "Projektų vadybos grupė", veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB "Patvanka", UAB "RSV projektai".
Informaciją apie įgyvendinamą projektą galite rasti UAB "Sūduvos vandenys" svetainėje www.suduvosvandenys.lt, Marijampolės savivaldybės administracijos svetainėje www.marijampole.lt arba paskambinę į Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrių telefonu (8 343) 90060, UAB "Sūduvos vandenys" telefonu (8 343) 91342.  

„Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos  panaudojimo strategijos ir sąnglaudos veiksmų programos“ įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje

 2011 m. spalio 13  d. UAB „Sūduvos vandenys“ (Projekto vykdytojas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) pasirašė projekto  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 6.473.500,00 litų. 85 procentai minėtos sumos sudaro ES fondų lėšos, 10 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 5 procentai Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto tikslas - įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui bei išplėsti vandentvarkos teikiamas paslaugas. Projekte numatoma:
1. Išplėsti  Sasnavos gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastatant 0,77 km vandentiekio tinklų ir 1,65 km nuotekų tinklų. Tinklų plėtra apima:Didvyrių g., Žaliosios g. ir Sūduvos g.
2. Išplėsti  Liudvinavo gyvenvietės  vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastatant 3,2 km vandentiekio tinklų ir 5,2 km nuotekų tinklų. Tinklų plėtra apima:
Juozapavičiaus g., Liepų g., Kęstučio g., Vasaros g., Ežero g., Sūduonios g., Vytauto g., Birutės g., Ūkininkų g.
3. Pastatyti nuotekų valymo įrenginius Sasnavos, Liudvinavo ir Igliaukos  gyvenvietėse,  bei įsigyti transporto priemonę dumblui vežti.
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE
Marijampolės savivaldybėje baigtas įgyvendinti  projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“.
Projekto tikslas padidinti Marijampolės savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą yra pasiektas.
Projektas  įgyvendintas pagal priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
2017 m. balandžio 13 d. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004  finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  4.014.863,41 Eur. Dalį reikiamų lėšų 1.406.254,67 Eur skyrė projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys" ir projekto partneris Marijampolės savivaldybė.
Dalis Marijampolės savivaldybės Buktos, Igliaukos, Liudvinavo, Patašinės, Sasnavos gyvenviečių gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, nes nebuvo geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų, gyventojams nebuvo užtikrinama viešai teikiama centralizuota geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslauga.
Veikiantys nuotekų valymo įrenginiai Liudvinavo, Igliaukos, Sasnavos gyvenvietėse nebuvo maksimaliai išnaudojami, nes dalyje gyvenviečių nebuvo pakloti nuotekų tinklai.
Dalis esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų Želsvos ir Balsupių gyvenvietėse bei nuotekų surinkimo tinklų Marijampolėje buvo susidėvėję, dažnai vyko jų avarijos, kai kur buvo per maži tinklų diametrai, todėl buvo būtina atlikti dalies tinklų rekonstrukcijos darbus.
Projekto apimtyje atlikti darbai:
-Pakloti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai  Buktos k. – 5,88 km. Darbai baigti 2020 m. kovo 4 d.
-Pakloti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai  Igliaukos k. – 8,71 km. Panaudojant Projekto sutaupytas lėšas paklota 1,29 km tinklų. Darbai baigti 2021 m. vasario 1 d.
-Pakloti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai  Sasnavos mst. – 6,16 km. Panaudojant Projekto sutaupytas lėšas paklota 1,34 km tinklų. Darbai baigti 2020 m. lapkričio 30 d.
-Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Liudvinavo mstl. – 3,57 km. Darbai baigti 2019 m. sausio 7 d.
-Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Patašinės k. – 1,02 km. Darbai baigti 2020 m. vasario 4 d.
-Rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklai Balsupių k. - 3,12 km. Darbai baigti 2019 m. sausio 7 d.
-Rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklai Želsvos k. - 1,27 km. Darbai baigti 2020 m. kovo 4 d.
-Rekonstruoti nuotekų surinkimo tinklai (pagrindinis nuotekų kolektorius) Marijampolėje – 3,43 km. Darbai baigti 2020 m. birželio 15 d.
-Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Buktoje, kurių našumas 24 m3/parą, 255 GE.  Darbai baigti  2020 m. balandžio 2 d.
Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažino neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.
Prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti:
- Buktos k. – 45 būstams;
- Igliaukos k. - 99 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 19 būstų;
- Sasnavos mstl. - 42 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 9 būstams.
Prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo  tinklų sudaryta galimybė prisijungti:
- Buktos k. – 49 būstams;
- Igliaukos k. - 105 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 19 būstų;
- Liudvinavo mstl. – 79 būstų;
- Patašinės k. – 31 būstui;
- Sasnavos mstl. - 85 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 5 būstams.
Rekonstruotais geriamojo vandens tiekimo tinklais Balsupių k. naudosis – 72 būstai, Želsvos k. – 24 būstai.
Rekonstruotais nuotekų surinkimo tinklais Marijampolėje naudosis – 417 būstų.
Pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Buktos k. aptarnaus 106 būstus.
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ kviečia gyventojus kreiptis į klientų aptarnavimo padalinį dėl sutarčių sudarymo. Adresas: Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė, telefonas +370 635 00 007, elektroninis paštas abonentai@suduvosvandenys.lt .
Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-08