Vandenvietės

Marijampolė ir mažesni rajono miesteliai bei gyvenvietės požeminiu geriamuoju vandeniu aprūpinami iš UAB „Sūduvos vandenys“ eksploatuojamų vandenviečių. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 33 vandenvietės, kuriose veikia 61 gręžinys, iš jų 15 – Marijampolės mieste, 30 vandens ruošimo įrenginių, 4 švaraus vandens rezervuarai, kurių bendra talpa – 10000 m3.

Geriamasis vanduo Marijampolės miesto gyventojams ir įmonėms tiekiamas iš 3 vandenviečių:

  • I-osios (Vasaros g. 7, Marijampolė);
  • II-osios (Marijampolės g. 50, Paikių k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.);
  • Vandentiekio stoties Nr. 2 (V. Borisevičiaus g. 11, Marijampolė).

 

Vandenvietėje Nr. I šiuo metu veikiantys ir naudojami yra 7 gręžiniai. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į pirmąją vandentiekio stotį, kur vandens ruošimo filtruose pašalinama geležis, manganas ir amonis, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir kaupiamas dviejuose (po 2000 m3) švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams.

Vandenvietė Nr. II įrengta už 6 km į vakarus – šiaurvakarius nuo miesto, Gižų kaime, pradėta eksploatuoti 1983 m. Šiuo metu veikiantys ir naudojami yra 7 gręžiniai. Požeminis vanduo apie 6 km ilgio vamzdynu pumpuojamas į vandens ruošimo įrenginius, kurie yra vandentiekio stoties Nr. 2 teritorijoje. Vandentiekio stoties Nr. 2 teritorijoje veikiantis ir naudojamas yra 1 gręžinys. Šioje vandenvietėje vandens ruošimo filtruose pašalinama geležis, manganas ir amonis, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir kaupiamas dviejuose (po 3000 m3) švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams.

2022 m. vandenvietėse (tiekiančiose vandenį į miestą) išgauta 2536,848 tūkst. m3 vandens, vidutiniškai per parą išgaunama 6,950 tūkst. m3 vandens.

Marijampolės savivaldybės vandenvietės

Šiuo metu Marijampolės rajono gyventojams geriamasis vanduo tiekiamas iš 29 vandenviečių: Liudvinavo, Želsvos, Sasnavos, Igliaukos, Meškučių, Padovinio, Šunskų, Gudelių, Balsupių, Tautkaičių, Užgirių, Igliškėlių, Daukšių, Buktos, Šventragio, Naujienos, Gyviškių, Gavaltuvos, Svetlicos, Smilgių, Tursučių, Kūlokų, Daugirdų, Riečių, Barštinės, Katiliškių, Patašinės, Vaitiškių, Gustabūdžio.

2022 m. savivaldybės gyvenvietėse išgauta 316,527 tūkst. m3 vandens.

Trečio kėlimo siurblinės

Vandens kėlimo stotys (siurblinės) skirstomos į grupes. Pavyzdžiui pirmo kėlimo stotis – tai siurbliai, iš gręžinio paduodantys vandenį į valymo filtrus, antro kėlimo stotis išvalytą vandenį paduoda į miestą ar gyvenvietę, o trečio kėlimo stotis padeda palaikyti slėgį tolimesniuose taškuose.

Trečio kėlimo siurblinių dar kitaip vadinamų hidroforinių paskirtis - pumpuoti, didinti ir pastoviai palaikyti optimalų vandens slėgį, kintant jo poreikiui ten, kur jo nepakanka – į daugiaaukščius namus, aukštesnio reljefo vietoves arba tolimesnes gyvenvietes.

Nuo miesto nutolusiuose kaimuose, į kuriuos tiekiamas miesto vandenviečių vanduo, vandentiekio tinkluose patiriami vadinamieji „slėgio nuostoliai“, kurie susidaro dėl aukščių skirtumo ir atstumo. Taip pat slėgio nuostoliams turi įtakos vamzdyno diametras ir jo medžiaga. Norint skirtumą kompensuoti montuojamos vandens kėlimo stotys ir siurblių pagalba sukeliamas norimas slėgis.

Bendrovė eksploatuoja 13 įvairaus pajėgumo trečio kėlimo vandens siurblinių. Jos įrengtos daugiaaukščių pastatų rūsiuose, požeminėse šachtose, atskiruose pastatuose. Gali būti montuojamos ir kaip šuliniai, ten kur nėra jokių pastatų ar kitokių patalpų. Dalis siurblinių naudojamos tik vasaros sezono metu dėl padidėjusio vandens poreikio, kitos naudojamos nuolatos.

Daugumoje trečio kėlimo siurblinių įdiegta kompiuterizuota technologinio proceso valdymo informacinė sistema, kuri suteikia galimybę nuolat stebėti siurblinių technologinius režimus, operatyviai reaguoti  likviduojant gedimus, užtikrinti patikimą vandens tiekimą vartotojams.

Programinės priežiūros ataskaitos

2021 m. 2022 m.
Marijampolės vandenvietė Nr. 1
Marijampolės vandenvietė Nr. 2
Želsvos
Gavaltuvos
Gustabūdžio
Naujienos
Liudvinavo
Meškučių
Padovinio
Sasnavos
Šunskų
Tautkaičių
Tursučių
Gyviškių
Gudelių
Igliškėlių
Šventragio
Katiliškių
Balsupių
Svetlicos
Užgirių
Buktos
Kūlokų
Vaitiškių
Riečių
Daugirdų
Igliaukos
Barštinės
Daukšių
Smilgių
Putriškių
Patašinės

Išgaunamo požeminio vandens kiekiai

2022 m.
Marijampolės vandenvietė Nr. 1
Marijampolės vandenvietė Nr. 2
Želsvos
Gavaltuvos
Gustabūdžio
Naujienos
Liudvinavo
Meškučių
Padovinio
Sasnavos
Šunskų
Tautkaičių
Tursučių
Gyviškių
Gudelių
Igliškėlių
Šventragio
Katiliškių
Balsupių
Svetlicos
Užgirių
Buktos
Kūlokų
Vaitiškių
Riečių
Daugirdų
Igliaukos
Barštinės
Daukšių
Smilgių
Putriškių
Patašinės
Vandens kokybė

Išgaunamo bei vandentiekiu vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” kontroliuoja UAB „Sūduvos vandenys” Geriamojo vandens kontrolės laboratorija. Kasmet rengiama “Geriamojo vandens veiklos stebėsenos programa”, padedanti greitai įvertinti geriamojo vandens tiekimo sistemos veikimo rezultatus, nustatyti geriamojo vandens saugos ar kokybės problemas ir nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamentas.

2018 m. gegužės 16 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Geriamojo vandens kontrolės laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą”, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus (Nr. LPL-32).

Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus, naudojant 14 skirtingų tyrimų metodų. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Tiriant vandenį nustatomi 3 mikrobiologiniai, 28 cheminiai ir 16 indikatorinių rodiklių. Vandens mėginiai imami iš vandenviečių, vandens ruošimo įrenginių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Dalis tyrimų pagal sutartis atliekami nepriklausomose laboratorijose. 2022 metais paimti 967 geriamojo vandens mėginiai, kuriuose tirti 4292 indikatoriniai ir cheminiai bei 1640 mikrobiologinių rodiklių.

Pagal atliktus tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, 2022 metais skirstomajame tinkle HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 21 analitė (iš 5932) – buvo viršyti bendrosios geležies, chlorido, natrio, savitojo elektrinio laidžio, amonio, mangano ir drumstumo rodikliai. Mikrobiologinės taršos, pesticidų ir toksinių rodiklių viršijimų nenustatyta. Visų neatitikimų priežastys yra nustatytos.

Naudinga žinoti

Natūraliomis sąlygomis vanduo nėra chemiškai grynas. Paviršinis arba požeminis vanduo yra daugiakomponentinis mineralinių druskų tirpalas, kuriame vyrauja Ca2+, Mg2+, Na+, K+ katijonai, CO32-, Cl, SO42- anijonai, būtinieji elementai (dar vadinami biologiškai aktyviais mikroelementais), esantys įvairiuose junginiuose : fluoras, manganas, geležis, jodas, cinkas, varis, kobaltas ir kiti. Jų koncentracijos ir proporcijos vandenyje priklauso nuo hidrogeologinių sąlygų įvairovės, uolienų, kuriose slūgso ar per kurias filtruojasi vanduo, pirminės cheminės sudėties. Geriamasis vanduo laikomas maisto produktu – reikšmingu mineralinių medžiagų (druskų) šaltiniu.

Marijampolės vanduo yra vidutiniškai kietas – kietas. Vandenį kietina ištirpusios kalcio ir magnio druskos. Nei Lietuvos, nei ES teisės aktai nereglamentuoja, kokio kietumo vanduo turi būti. Pagal Lietuvos higienos normą HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nei kalcio, nei magnio koncentracija nėra normuojama. Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO), kietas vanduo žmogaus organizmui ne tik nedaro jokios neigiamos įtakos, bet yra kalcio ir magnio šaltinis bei gali sumažinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Nustatyta, kad kalcis ir magnis, patekę su geriamuoju vandeniu į organizmą, sudaro nemažą bendro organizmo druskų balanso dalį. Kalcis ir magnis yra būtini žmogaus organizmui, o su maistu, dažnai, jų gaunama nepakankamai.

UAB „Sūduvos vandenys” vandens kietumo tyrimų neatlieka.   

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-24