Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė. Bendrovės akcijos 100% priklauso Marijampolės savivaldybei.
Bendrovė yra 1970 metais įsteigtos Kapsuko rajono komunalinių įmonių kombinato Vandentiekio ir kanalizacijos valdybos teisių perėmėja ir tęsėja.
Bendrovės paskirtis vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

Bendrovės tikslai
1. Vykdyti vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą visoje Marijampolės savivaldybės teritorijoje.
2. Gerinti tiekiamo vandens kokybę, kad ji atitiktų Higienos normos HN24:2017 reikalavimus.
3. Mažinti aplinkos taršą, išvalant nuotekas iki aplinkosaugos reikalavimų (LR Aplinkos ministro 2001-10-05 įsakymas Nr. 495 "Dėl aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo")
4. Vystyti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, sudarant galimybę visiems savivaldybės gyventojams naudotis šia paslauga.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-22