Marijampolės rajone baigtas įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ I etapas

2022 12 08

Marijampolės rajono Gudelių miestelyje baigtas įgyvendinti projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 pirmas etapas – pakloti nuotekų surinkimo tinklai ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Gudelių miestelyje.
Projekto tikslas padidinti Marijampolės savivaldybės Gudelių miestelio nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą yra pasiektas.
Projekto tikslinė grupė Marijampolės raj. Gudelių miestelio gyventojai.
Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams naudotis centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas bei nuotekų valyklos statyba  sumažino neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.
2019 m. liepos 29 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.451.172,69 Eur, atlikus viešuosius pirkimus ši suma sumažėjo iki 1.347.465,66 Eur.  
Dalį reikiamų lėšų apmokėjo Projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys" ir Projekto partneris Marijampolės savivaldybės administracija.
Dalis Gudelių gyventojų naudojosi centralizuota vandens tiekimo paslauga, o centralizuotos nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos nebuvo, dauguma gyventojų naudojosi individualiomis nuotekų kaupimo talpomis.
Nauji nuotekų surinkimo tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai užtikrina Gudelių miestelio gyventojams centralizuotą nuotekų surinkimą ir išvalymą.
Projekto metu centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugomis sudaryta galimybė naudotis 220 Gudelių miestelio gyventojų (105 būstams).
Didžioji dalis vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų nebuvo tinkamai registruoti Registrų centre, nes jie uždarajai akcinei benrovei „Sūduvos vandenys“ buvo perduoti įvairiais perdavimo aktais, Tarybos sprendimais nedetalizuojant konkretaus turto ir jo būklės. Norint tinkamai valdyti turtą, buvo atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų 200,26 km inventorizacija Marijampolės savivaldybėje, suskaitmeninimas, registracija.
Įgyvendinus I Projekto etapą pasiekta:
- inventorizuoti, suskaitmeninti, registruoti apie 200,26 km geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų;
- paklota 7,91 km nuotekų tinklų Gudelių miestelyje;
- Gudelių miestelyje pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas 50 m3/parą ir aptarnaus 105 būstus;
- teiktos projekto įgyvendinimui reikalingos paslaugos.
Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2-APVA-R-014 priemonės  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų  renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ nuostatas.
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, panaudodama papildomo finansavimo lėšas, II Projekto įgyvendinimo etape planuoja:
- rekonstruoti Balsupių miestelio nuotekų valyklą;
- rekonstruoti Katiliškių kaimo nuotekų valyklą;
- rekonstruoti Želsvos kaimo nuotekų valyklą;
- įrengti centralizuotus nuotekų surinkimo tinklus nuo Meškučių k. iki Marijampolės aglomeracijos  (apie 3,30 km);
- įrengti centralizuotus nuotekų surinkimo tinklus nuo Padovinio k. iki Marijampolės aglomeracijos (apie 5,61 km)
- rekonstruoti Marijampolės miesto pirmos vandenvietės, esančios adresu Vasaros g. 7, vandens gerinimo įrenginius.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-08