PRISIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKOS APRAŠAS
Norint prisijungti prie UAB „Sūduvos vandenys“ eksploatuojamų vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų, o taip pat, kai reikia iškelti esamų trasų tinklus, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statinį, reikia:
1. Kreiptis į UAB „Sūduvos vandenys“ (Vasaros g. 7, Marijampolė) ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Statytojas turi pateikti šiuos dokumentus:
  1.1.  žemės ir pastatų nuosavybės dokumentus;
  1.2.  gretimų valdų savininkų sutikimus perkasti ir kloti tinklus jų sklype (jei tinklai bus klojami per gretimus sklypus). Sutikimai turi būti patvirtinti juridiškai;
  1.3.  topografinę nuotrauką (jei yra);
  1.4.  sklypo ribų planą.
2.  Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotoją, kuris paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus.
3.  Gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams iš Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus. Vamzdynų montavimą gali atlikti tik turinys tam teisę kvalifikuoti specialistai.
PASTATYTŲ AR REKONSTRUOTŲ VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, ĮRENGINIŲ BEI APSKAITOS MAZGŲ PRIĖMIMO TVARKA
1. Vandentiekio ir buitinių bei paviršinių nuotekų tinklų, įrenginių bei apskaitos mazgų priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams, galimybės saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumą žmonių sveikatai.
2.    Nepriimtų naudoti vandentiekio, nuotekų tinklų naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę.
3.    Vandentiekio ir nuotekų tinklus priėmimui pateikia statytojas kartu su rangovu, o statant ūkio būdu – statytojas.
4.    Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti atlikus visus projekte numatytus darbus, įvykdžius projektavimo technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus ir televizinę apžiūrą bei padarius geodezines nuotraukas.
5.    Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, privaloma UAB „Sūduvos vandenys“ atstovą kviesti į objektą šių darbų etapų priėmimui:
5.1. vamzdyno montavimui paruoštos tranšėjos dugno priėmimui;
5.2. sumontuoto neužpilto gruntu vamzdyno prėmimui;
5.3. prisijungimui prie veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų;
5.4. vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
5.5. 300 mm ir didesnio skersmens nuotekų vamzdyno apžiūrėjimo televizinės apžiūros metodu;
5.6. vandentiekio vamzdyno praplovimo priėmimui;
5.7. vandentiekio vamzdyno chloravimo priėmimui;
5.8. laikino vandens apskaitos mazgo priėmimui;
5.9. nuolatinio vandens apskaitos mazgo priėmimui.
6. Visų Marijampolės mieste statomų ir rekonstruojamų vandentiekio bei nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie miesto vandentiekio tinklų, priėmime dalyvauja UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai, kurių iškvietimai į objektus registruojami bei informacija teikiama Vasaros g. 7, Marijampolė. Kilus klausimams kreiptis tel. +370 635 00 007.
7. Užbaigus statybą ar rekonstrukciją statytojas visus priėmimui reikalingus dokumentus pateikia UAB „Sūduvos vandenys“ ir gauna pažymą apie pastatytų ar rekonstruotų tinklų ir įrenginių tinkamumą eksploatacijai.
8. Vanduo abonentui pradedamas tiekti, o nuotekos šalinti tik įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. Priešingu atveju tai traktuojama kaip savavališkas prisijungimas ir pagal „Vandentvarkos ūkio naudojimosi taisykles“ skaičiuojama bauda.
STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
1. Priimant pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus reikalinga pateikti:
1.1. projektavimo prisijungimo sąlygas;
1.2. projektą, taip pat nustatyta tvarka suderintus jo pakeitimus;
1.3. brėžinius su pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, jeigu jos buvo padarytos;
1.4. vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezines nuotraukas (po 3 egz.);
1.5. dengtų darbų aktus;
1.6. naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techninius pasus arba sertifikatus;
1.7. vamzdynų hidraulinio bandymo aktus;
1.8. 300 mm ir didesnio skersmens vamzdyno televizinės apžiūros protokolą;
1.9. vamzdyno praplovimo aktą;
1.10. vandentiekio vamzdyno chloravimo aktą;
1.11. vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas;
1.12. vandens apskaitos prietaiso pasą.

2. Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimo sutarties pasirašymui būtina pateikti:
2.1. būsimo abonento prašymą sudaryti sutartį;
2.2. įmonės registracijos pažymėjimą;
2.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-29