PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės
„Sūduvos vandenys“ direktoriaus
2016 m. sausio  28 d. įsakymu Nr. V-6
 
 
 
UAB „SŪDUVOS VANDENYS“
VARTOTOJŲ KREIPIMOSI NAGRINĖJIMO TVARKA
 
 
1. Vartotojas, manantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją ir nurodyti / išdėstyti  savo reikalavimus.
2. Vartotojo raštiškas kreipimasis užregistruojamas, vadovaujantis  „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis“   bendrovės susirašinėjimo gyventojų dokumentų valdymo klausimais registre.
3. Bendrovės direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas arba komisija išnagrinėja vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
4. Paslaugų teikėjui nesutinkant su vartotojo reikalavimais, atsakingas darbuotojas arba komisija, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikia motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Dokumentų kopijos pridedamos prie atsakymo vartotojui.
5. Vartotojo kreipimąsi paslaugų teikėjas nagrinėja neatlygintinai.
 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-29